bwin·必赢体育(中国)官方网站-Unified platform

首页 > 投资者关系 > 股东回报

股东回报

股东回报
历史分红
分红年度 分红说明 现金分红总额 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率
2022 10派1.6元(含税)
133,091,388元(含税)
312,909,308.68元
42.53%
2021 10派1.6元(含税)
133,091,388元(含税)
264,273,119.32元
50.36%
2020 10派3.3元(含税) 274,500,987.75元(含税) 439,233,733.36元 62.50%

2019
10派3.3元(含税)
219,600,867.75元(含税)
441,183,139.61元
49.78%
2018
10派1.8元(含税)
119,782,291.50元(含税)
213,188,738.56元
56.19%